HTML znakové sady


Běžné znakové sady HTML

Výchozí znaková sada v HTML5 je UTF-8.

Pro bližší pohled navštivte naši kompletní referenční sadu znaků HTML .

Číslo ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Popis
32 prostor
33!!!!vykřičník
34""""uvozovka
35####číselný znak
36$$$$znak dolaru
37%%%%znak procenta
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((levá závorka
41))))pravá závorka
42****hvězdička
43++++více znamení
44,,,,čárka
45----pomlčka-mínus
46....tečka
47////solidus
480000číslice nula
491111číslice jedna
502222číslice dvě
513333číslice tři
524444číslice čtyři
535555číslice pět
546666číslice šest
557777číslice sedm
568888číslice osm
579999číslice devět
58::::dvojtečka
59;;;;středník
60<<<<znamení menší než
61====rovnítko
62>>>>znak větší než
63????otazník
64@@@@komerční na
65AAAALatinské velké písmeno A
66BBBBLatinské velké písmeno B
67CCCCLatinské velké písmeno C
68DDDDLatinské velké písmeno D
69EEEELatinské velké písmeno E
70FFFFLatinské velké písmeno F
71GGGGLatinské velké písmeno G
72HHHHLatinské velké písmeno H
73Latinské velké písmeno I
74JJJJLatinské velké písmeno J
75KKKKLatinské velké písmeno K
76LLLLLatinské velké písmeno L
77MMMMLatinské velké písmeno M
78NNNNLatinské velké písmeno N
79THETHETHETHELatinské velké písmeno O
80PPPPLatinské velké písmeno P
81QQQQLatinské velké písmeno Q
82RRRRLatinské velké písmeno R
83SSSSLatinské velké písmeno S
84TTTTLatinské velké písmeno T
85UUUULatinské velké písmeno U
86PROTIPROTIPROTIPROTILatinské velké písmeno V
87WWWWLatinské velké písmeno W
88XXXXLatinské velké písmeno X
89YYYYLatinské velké písmeno Y
90SSSSLatinské velké písmeno Z
91[[[[levá hranatá závorka
92\\\\reverzní solidus
93]]]]pravá hranatá závorka
94^^^^cirkumflexový přízvuk
95____nízká čára
96''''vážný přízvuk
97AAAALatinské malé písmeno a
98bbbbLatinské malé písmeno b
99CCCCLatinské malé písmeno c
100ddddLatinské malé písmeno d
101EEEELatinské malé písmeno e
102FFFFLatinské malé písmeno f
103GGGGLatinské malé písmeno g
104hhhhLatinské malé písmeno h
105iiiiLatinské malé písmeno i
106jjjjLatinské malé písmeno j
107kkkkLatinské malé písmeno k
108llllLatinské malé písmeno l
109mmmmLatinské malé písmeno m
110nnnnLatinské malé písmeno n
111TheTheTheTheLatinské malé písmeno o
112ppppLatinské malé písmeno p
113qqqqLatinské malé písmeno q
114rrrrLatinské malé písmeno r
115ssssLatinské malé písmeno s
116ttttLatinské malé písmeno t
117uuuuLatinské malé písmeno u
118protiprotiprotiprotiLatinské malé písmeno v
119wwwwLatinské malé písmeno w
120XXXXLatinské malé písmeno x
121YYYYLatinské malé písmeno y
122ssssLatinské malé písmeno z
123{{{{levá složená závorka
124||||svislá čára
125}}}}pravá složená závorka
126~~~~vlnovka
127Z    
128 ??  znak eura
129 ??????NEPOUŽÍVÁ
130 ??  jednoduché nízké uvozovky 9
131 ƒ  Latinské malé písmeno f s háčkem
132   dvojité nízké uvozovky 9
133   horizontální elipsa
134   dýka
135   dvojitá dýka
136 ˆ  modifikátor písmeno circumflex přízvuk
137   za tisíc znamení
138 Š  Latinské velké písmeno S s karonem
139   jednoduché uvozovky směřující doleva
140 Œ  Latinská velká ligatura OE
141 NEPOUŽÍVÁ
142 Ž  Latinské velké písmeno Z s karonem
143 NEPOUŽÍVÁ
144 NEPOUŽÍVÁ
145 '  levá jednoduchá uvozovka
146 '  pravá jednoduchá uvozovka
147   levé dvojité uvozovky
148   pravá dvojitá uvozovka
149   kulka
150   a pomlčka
151   ty pomlčka
152 ˜  malá vlnovka
153   značka ochranné známky
154 š  Latinské malé písmeno s s karonem
155   jednoduché uvozovky pravého úhlu
156 œ  latinsky malá ligatura oe
157 NEPOUŽÍVÁ
158 ž  Latinské malé písmeno z s karonem
159 Ÿ  Latinské velké písmeno Y s diaerézou
160    prostor bez přerušení
161 ¡¡¡obrácený vykřičník
162 ¢¢¢znak centu
163 £££znak libry
164 ¤¤¤znak měny
165 ¥¥¥znak jenu
166 ¦¦¦zlomený bar
167 §§§oddíl znamení
168 ¨¨¨diaereze
169 ©©©autorská značka
170 ªªªženský pořadový ukazatel
171 «««doleva směřující dvojité uvozovky úhlu
172 ¬¬¬nepodepsat
173 ­­­měkká pomlčka
174 ®®®registrované znamení
175 ¯¯¯makron
176 °°°znamení stupně
177 ±±±znaménko plus-minus
178 ²²²horní index dva
179 ³³³horní index tři
180 '''ostrý přízvuk
181 µµµmikro znamení
182 polštář znamení
183 ···střední tečka
184 ¸¸¸cédille
185 ¹¹¹horní index jeden
186 ºººmužský řadový ukazatel
187 »»»pravoúhlé dvojité uvozovky
188 ¼¼¼vulgární zlomek jedna čtvrtina
189 ½½½vulgární zlomek jedna polovina
190 ¾¾¾vulgární zlomek tři čtvrtiny
191 ¿¿¿obrácený otazník
192 NANANALatinské velké písmeno A s hrobem
193 AAALatinské velké písmeno A s akutním
194 AAALatinské velké písmeno A s circumflexem
195 AAALatinské velké písmeno A s vlnovkou
196 AAALatinské velké písmeno A s diaerézou
197 AchAchAchLatinské velké písmeno A s kroužkem nahoře
198 ÆÆÆLatinské velké písmeno AE
199 CCCLatinské velké písmeno C s cedillou
200 JEJEJELatinské velké písmeno E s hrobem
201 SVÉSVÉSVÉLatinské velké písmeno E s akutním
202 EEELatinské velké písmeno E s circumflexem
203 EEELatinské velké písmeno E s diaerézou
204 ÌÌÌLatinské velké písmeno I s hrobem
205 ÍÍÍLatinské velké písmeno I s akutním
206 ÎÎÎLatinské velké písmeno I s circumflexem
207 ÏÏÏLatinské velké písmeno I s diaerézou
208 ÐÐÐLatinské velké písmeno Eth
209 ÑÑÑLatinské velké písmeno N s vlnovkou
210 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s hrobem
211 AchAchAchLatinské velké písmeno O s akutním
212 DEŠTNÍKDEŠTNÍKDEŠTNÍKLatinské velké písmeno O s circumflexem
213 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s vlnovkou
214 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s diaerézou
215 ×××znak násobení
216 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s tahem
217 ÙÙÙLatinské velké písmeno U s hrobem
218 ÚÚÚLatinské velké písmeno U s akutním
219 ÛÛÛLatinské velké písmeno U s circumflexem
220 ÜÜÜLatinské velké písmeno U s diaerézou
221 IDEAIDEAIDEALatinské velké písmeno Y s akutním
222 ÞÞÞLatinské velké písmeno Thorn
223 ßßßLatinské malé písmeno ostré s
224 nananaLatinské malé písmeno a s hrobem
225 AAALatinské malé písmeno a s ostr
226 AAALatinské malé písmeno a s circumflexem
227 AAALatinské malé písmeno a s vlnovkou
228 AAALatinské malé písmeno a s diaerézou
229 AAALatinské malé písmeno a s kroužkem nahoře
230 æææLatinské malé písmeno ae
231 CCCLatinské malé písmeno c s cedillou
232 jejejeLatinské malé písmeno e s hrobem
233 SvéSvéSvéLatinské malé písmeno e s akutním
234 EEELatinské malé písmeno e s circumflexem
235 EEELatinské malé písmeno e s diaerézou
236 ìììLatinské malé písmeno i s hrobem
237 íííLatinské malé písmeno i s akutním
238 îîîLatinské malé písmeno i s circumflexem
239 ïïïLatinské malé písmeno i s diaerézou
240 ðððLatinské malé písmeno eth
241 ñññLatinské malé písmeno n s vlnovkou
242 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s hrobem
243 AchAchAchLatinské malé písmeno o s akutním
244 DeštníkDeštníkDeštníkLatinské malé písmeno o s circumflexem
245 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s vlnovkou
246 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s diaerézou
247 ÷÷÷znamení divize
248 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s tahem
249 ùùùLatinské malé písmeno u s hrobem
250 úúúLatinské malé písmeno u s akutním
251 aaaLatinské malé písmeno s circumflexem
252 üüüLatinské malé písmeno u s diaeresis
253 ideaideaideaLatinské malé písmeno y s akutním
254 þþþLatinské malé písmeno trn
255 ÿÿÿLatinské malé písmeno y s diaerézou