Stavové zprávy HTTP


Chybové zprávy HTML

Když prohlížeč požaduje službu z webového serveru, může dojít k chybě a server může vrátit chybový kód jako „404 Nenalezeno“.

Je běžné pojmenovat tyto chyby chybové zprávy HTML.

Ale tyto zprávy jsou něco, čemu se říká stavové zprávy HTTP. Ve skutečnosti server vždy vrátí zprávu pro každý požadavek. Nejběžnější zpráva je 200 OK.

Níže je uveden seznam zpráv o stavu HTTP, které mohou být vráceny:

1xx: Informace

Message: Description:
100 Continue The server has received the request headers, and the client should proceed to send the request body
101 Switching Protocols The requester has asked the server to switch protocols
103 Checkpoint Used in the resumable requests proposal to resume aborted PUT or POST requests

2xx: Úspěšně

Message: Description:
200 OK The request is OK (this is the standard response for successful HTTP requests)
201 Created The request has been fulfilled, and a new resource is created 
202 Accepted The request has been accepted for processing, but the processing has not been completed
203 Non-Authoritative Information The request has been successfully processed, but is returning information that may be from another source
204 No Content The request has been successfully processed, but is not returning any content
205 Reset Content The request has been successfully processed, but is not returning any content, and requires that the requester reset the document view
206 Partial Content The server is delivering only part of the resource due to a range header sent by the client

3xx: Přesměrování

Message: Description:
300 Multiple Choices A link list. The user can select a link and go to that location. Maximum five addresses  
301 Moved Permanently The requested page has moved to a new URL 
302 Found The requested page has moved temporarily to a new URL 
303 See Other The requested page can be found under a different URL
304 Not Modified Indicates the requested page has not been modified since last requested
306 Switch Proxy No longer used
307 Temporary Redirect The requested page has moved temporarily to a new URL
308 Resume Incomplete Used in the resumable requests proposal to resume aborted PUT or POST requests


4xx: Chyba klienta

Message: Description:
400 Bad Request The request cannot be fulfilled due to bad syntax
401 Unauthorized The request was a legal request, but the server is refusing to respond to it. For use when authentication is possible but has failed or not yet been provided
402 Payment Required Reserved for future use
403 Forbidden The request was a legal request, but the server is refusing to respond to it
404 Not Found The requested page could not be found but may be available again in the future
405 Method Not Allowed A request was made of a page using a request method not supported by that page
406 Not Acceptable The server can only generate a response that is not accepted by the client
407 Proxy Authentication Required The client must first authenticate itself with the proxy
408 Request Timeout The server timed out waiting for the request
409 Conflict The request could not be completed because of a conflict in the request
410 Gone The requested page is no longer available
411 Length Required The "Content-Length" is not defined. The server will not accept the request without it 
412 Precondition Failed The precondition given in the request evaluated to false by the server
413 Request Entity Too Large The server will not accept the request, because the request entity is too large
414 Request-URI Too Long The server will not accept the request, because the URL is too long. Occurs when you convert a POST request to a GET request with a long query information 
415 Unsupported Media Type The server will not accept the request, because the media type is not supported 
416 Requested Range Not Satisfiable The client has asked for a portion of the file, but the server cannot supply that portion
417 Expectation Failed The server cannot meet the requirements of the Expect request-header field

5xx: Chyba serveru

Message: Description:
500 Internal Server Error A generic error message, given when no more specific message is suitable
501 Not Implemented The server either does not recognize the request method, or it lacks the ability to fulfill the request
502 Bad Gateway The server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from the upstream server
503 Service Unavailable The server is currently unavailable (overloaded or down)
504 Gateway Timeout The server was acting as a gateway or proxy and did not receive a timely response from the upstream server
505 HTTP Version Not Supported The server does not support the HTTP protocol version used in the request
511 Network Authentication Required The client needs to authenticate to gain network access