HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Kódování HTML (znakové sady)


Pro správné zobrazení stránky HTML musí webový prohlížeč vědět, jakou znakovou sadu má použít.


Od ASCII po UTF-8

ASCII byl první standard kódování znaků. ASCII definovalo 128 různých znaků, které by mohly být použity na internetu: číslice (0-9), anglická písmena (AZ) a některé speciální znaky jako ! $ + - ( ) @ < > .

ISO-8859-1 byla výchozí znaková sada pro HTML 4. Tato znaková sada podporovala 256 různých kódů znaků. HTML 4 také podporovalo UTF-8.

ANSI (Windows-1252) byla původní znaková sada Windows. ANSI je identická s ISO-8859-1, kromě toho, že ANSI má 32 znaků navíc.

Specifikace HTML5 doporučuje webovým vývojářům používat znakovou sadu UTF-8, která pokrývá téměř všechny znaky a symboly na světě!


Atribut znakové sady HTML

Pro správné zobrazení stránky HTML musí webový prohlížeč znát znakovou sadu použitou na stránce.

To je uvedeno ve <meta>značce:

<meta charset="UTF-8">


Rozdíly mezi znakovými sadami

Následující tabulka zobrazuje rozdíly mezi výše popsanými znakovými sadami:

Otupený ASCII ANSI 8859 UTF-8 Popis
32 prostor
33!!!!vykřičník
34""""uvozovka
35####číselný znak
36$$$$znak dolaru
37%%%%znak procenta
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((levá závorka
41))))pravá závorka
42****hvězdička
43++++více znamení
44,,,,čárka
45----pomlčka-mínus
46....tečka
47////solidus
480000číslice nula
491111číslice jedna
502222číslice dvě
513333číslice tři
524444číslice čtyři
535555číslice pět
546666číslice šest
557777číslice sedm
568888číslice osm
579999číslice devět
58::::dvojtečka
59;;;;středník
60<<<<znamení menší než
61====rovnítko
62>>>>znak větší než
63????otazník
64@@@@komerční na
65AAAALatinské velké písmeno A
66BBBBLatinské velké písmeno B
67CCCCLatinské velké písmeno C
68DDDDLatinské velké písmeno D
69EEEELatinské velké písmeno E
70FFFFLatinské velké písmeno F
71GGGGLatinské velké písmeno G
72HHHHLatinské velké písmeno H
73Latinské velké písmeno I
74JJJJLatinské velké písmeno J
75KKKKLatinské velké písmeno K
76LLLLLatinské velké písmeno L
77MMMMLatinské velké písmeno M
78NNNNLatinské velké písmeno N
79THETHETHETHELatinské velké písmeno O
80PPPPLatinské velké písmeno P
81QQQQLatinské velké písmeno Q
82RRRRLatinské velké písmeno R
83SSSSLatinské velké písmeno S
84TTTTLatinské velké písmeno T
85UUUULatinské velké písmeno U
86PROTIPROTIPROTIPROTILatinské velké písmeno V
87WWWWLatinské velké písmeno W
88XXXXLatinské velké písmeno X
89YYYYLatinské velké písmeno Y
90SSSSLatinské velké písmeno Z
91[[[[levá hranatá závorka
92\\\\reverzní solidus
93]]]]pravá hranatá závorka
94^^^^cirkumflexový přízvuk
95____nízká čára
96''''vážný přízvuk
97AAAALatinské malé písmeno a
98bbbbLatinské malé písmeno b
99CCCCLatinské malé písmeno c
100ddddLatinské malé písmeno d
101EEEELatinské malé písmeno e
102FFFFLatinské malé písmeno f
103GGGGLatinské malé písmeno g
104hhhhLatinské malé písmeno h
105iiiiLatinské malé písmeno i
106jjjjLatinské malé písmeno j
107kkkkLatinské malé písmeno k
108llllLatinské malé písmeno l
109mmmmLatinské malé písmeno m
110nnnnLatinské malé písmeno n
111TheTheTheTheLatinské malé písmeno o
112ppppLatinské malé písmeno p
113qqqqLatinské malé písmeno q
114rrrrLatinské malé písmeno r
115ssssLatinské malé písmeno s
116ttttLatinské malé písmeno t
117uuuuLatinské malé písmeno u
118protiprotiprotiprotiLatinské malé písmeno v
119wwwwLatinské malé písmeno w
120XXXXLatinské malé písmeno x
121YYYYLatinské malé písmeno y
122ssssLatinské malé písmeno z
123{{{{levá složená závorka
124||||svislá čára
125}}}}pravá složená závorka
126~~~~vlnovka
127Z    
128   znak eura
129 NEPOUŽÍVÁ
130   jednoduché nízké uvozovky 9
131 ƒ  Latinské malé písmeno f s háčkem
132   dvojité nízké uvozovky 9
133   horizontální elipsa
134   dýka
135   dvojitá dýka
136 ˆ  modifikátor písmeno circumflex přízvuk
137   za tisíc znamení
138 Š  Latinské velké písmeno S s karonem
139   jednoduché uvozovky směřující doleva
140 Œ  Latinská velká ligatura OE
141 NEPOUŽÍVÁ
142 Ž  Latinské velké písmeno Z s karonem
143 NEPOUŽÍVÁ
144 NEPOUŽÍVÁ
145 '  levá jednoduchá uvozovka
146 '  pravá jednoduchá uvozovka
147   levé dvojité uvozovky
148   pravá dvojitá uvozovka
149   kulka
150   a pomlčka
151   ty pomlčka
152 ˜  malá vlnovka
153   značka ochranné známky
154 š  Latinské malé písmeno s s karonem
155   jednoduché uvozovky pravého úhlu
156 œ  latinsky malá ligatura oe
157 NEPOUŽÍVÁ
158 ž  Latinské malé písmeno z s karonem
159 Ÿ  Latinské velké písmeno Y s diaerézou
160    prostor bez přerušení
161 ¡¡¡obrácený vykřičník
162 ¢¢¢znak centu
163 £££znak libry
164 ¤¤¤znak měny
165 ¥¥¥znak jenu
166 ¦¦¦zlomený bar
167 §§§oddíl znamení
168 ¨¨¨diaereze
169 ©©©autorská značka
170 ªªªženský pořadový ukazatel
171 «««doleva směřující dvojité uvozovky úhlu
172 ¬¬¬nepodepsat
173 ­­­měkká pomlčka
174 ®®®registrované znamení
175 ¯¯¯makron
176 °°°znamení stupně
177 ±±±znaménko plus-minus
178 ²²²horní index dva
179 ³³³horní index tři
180 '''ostrý přízvuk
181 µµµmikro znamení
182 polštář znamení
183 ···střední tečka
184 ¸¸¸cédille
185 ¹¹¹horní index jeden
186 ºººmužský řadový ukazatel
187 »»»pravoúhlé dvojité uvozovky
188 ¼¼¼vulgární zlomek jedna čtvrtina
189 ½½½vulgární zlomek jedna polovina
190 ¾¾¾vulgární zlomek tři čtvrtiny
191 ¿¿¿obrácený otazník
192 NANANALatinské velké písmeno A s hrobem
193 AAALatinské velké písmeno A s akutním
194 AAALatinské velké písmeno A s circumflexem
195 AAALatinské velké písmeno A s vlnovkou
196 AAALatinské velké písmeno A s diaerézou
197 AchAchAchLatinské velké písmeno A s kroužkem nahoře
198 ÆÆÆLatinské velké písmeno AE
199 CCCLatinské velké písmeno C s cedillou
200 JEJEJELatinské velké písmeno E s hrobem
201 SVÉSVÉSVÉLatinské velké písmeno E s akutním
202 EEELatinské velké písmeno E s circumflexem
203 EEELatinské velké písmeno E s diaerézou
204 ÌÌÌLatinské velké písmeno I s hrobem
205 ÍÍÍLatinské velké písmeno I s akutním
206 ÎÎÎLatinské velké písmeno I s circumflexem
207 ÏÏÏLatinské velké písmeno I s diaerézou
208 ÐÐÐLatinské velké písmeno Eth
209 ÑÑÑLatinské velké písmeno N s vlnovkou
210 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s hrobem
211 AchAchAchLatinské velké písmeno O s akutním
212 DEŠTNÍKDEŠTNÍKDEŠTNÍKLatinské velké písmeno O s circumflexem
213 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s vlnovkou
214 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s diaerézou
215 ×××znak násobení
216 ÓÓÓLatinské velké písmeno O s tahem
217 ÙÙÙLatinské velké písmeno U s hrobem
218 ÚÚÚLatinské velké písmeno U s akutním
219 ÛÛÛLatinské velké písmeno U s circumflexem
220 ÜÜÜLatinské velké písmeno U s diaerézou
221 IDEAIDEAIDEALatinské velké písmeno Y s akutním
222 ÞÞÞLatinské velké písmeno Thorn
223 ßßßLatinské malé písmeno ostré s
224 nananaLatinské malé písmeno a s hrobem
225 AAALatinské malé písmeno a s ostr
226 AAALatinské malé písmeno a s circumflexem
227 AAALatinské malé písmeno a s vlnovkou
228 AAALatinské malé písmeno a s diaerézou
229 AAALatinské malé písmeno a s kroužkem nahoře
230 æææLatinské malé písmeno ae
231 CCCLatinské malé písmeno c s cedillou
232 jejejeLatinské malé písmeno e s hrobem
233 SvéSvéSvéLatinské malé písmeno e s akutním
234 EEELatinské malé písmeno e s circumflexem
235 EEELatinské malé písmeno e s diaerézou
236 ìììLatinské malé písmeno i s hrobem
237 íííLatinské malé písmeno i s akutním
238 îîîLatinské malé písmeno i s circumflexem
239 ïïïLatinské malé písmeno i s diaerézou
240 ðððLatinské malé písmeno eth
241 ñññLatinské malé písmeno n s vlnovkou
242 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s hrobem
243 AchAchAchLatinské malé písmeno o s akutním
244 DeštníkDeštníkDeštníkLatinské malé písmeno o s circumflexem
245 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s vlnovkou
246 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s diaerézou
247 ÷÷÷znamení divize
248 ÓÓÓLatinské malé písmeno o s tahem
249 ùùùLatinské malé písmeno u s hrobem
250 úúúLatinské malé písmeno u s akutním
251 aaaLatinské malé písmeno s circumflexem
252 üüüLatinské malé písmeno u s diaeresis
253 ideaideaideaLatinské malé písmeno y s akutním
254 þþþLatinské malé písmeno trn
255 ÿÿÿLatinské malé písmeno y s diaerézou

Sada znaků ASCII

ASCII používá pro řídicí znaky hodnoty od 0 do 31 (a 127).

ASCII používá hodnoty od 32 do 126 pro písmena, číslice a symboly.

ASCII nepoužívá hodnoty od 128 do 255.


Znaková sada ANSI (Windows-1252)

ANSI je identická s ASCII pro hodnoty od 0 do 127.

ANSI má proprietární sadu znaků pro hodnoty od 128 do 159.

ANSI je identická s UTF-8 pro hodnoty od 160 do 255.


Znaková sada ISO-8859-1

ISO-8859-1 je identické s ASCII pro hodnoty od 0 do 127.

ISO-8859-1 nepoužívá hodnoty od 128 do 159.

ISO-8859-1 je identické s UTF-8 pro hodnoty od 160 do 255.


Znaková sada UTF-8

UTF-8 je identické s ASCII pro hodnoty od 0 do 127.

UTF-8 nepoužívá hodnoty od 128 do 159. 

UTF-8 je identické s ANSI i 8859-1 pro hodnoty od 160 do 255.

UTF-8 pokračuje od hodnoty 256 s více než 10 000 různými znaky.

Pro bližší pohled si prostudujte naši kompletní referenční sadu znaků HTML .