HTML tutoriál

HOME HTML Úvod do HTML HTML editory HTML Basic HTML prvky Atributy HTML HTML nadpisy HTML odstavce HTML styly Formátování HTML HTML citace HTML komentáře HTML barvy HTML CSS HTML odkazy HTML obrázky HTML favicon HTML tabulky HTML seznamy HTML Block & Inline HTML třídy ID HTML HTML iframe HTML JavaScript Cesty souboru HTML HTML hlava Rozložení HTML HTML responzivní Počítačový kód HTML Sémantika HTML Průvodce stylem HTML HTML entity HTML symboly HTML Emojis Znaková sada HTML HTML kódování URL HTML vs. XHTML

HTML formuláře

HTML formuláře Atributy formuláře HTML HTML prvky formuláře Typy vstupu HTML Vstupní atributy HTML Atributy vstupního formuláře HTML

HTML grafika

HTML plátno HTML SVG

HTML média

HTML média HTML video Zvuk HTML HTML pluginy HTML YouTube

HTML API

Geolokace HTML HTML Drag/Drop Webové úložiště HTML HTML Web Workers HTML SSE

Příklady HTML

Příklady HTML HTML kvíz HTML cvičení HTML certifikát HTML souhrn Přístupnost HTML

HTML reference

Seznam značek HTML Atributy HTML Globální atributy HTML Podpora HTML prohlížeče HTML události HTML barvy HTML plátno HTML Audio/Video HTML Doctypes HTML znakové sady HTML kódování URL HTML jazykové kódy Zprávy HTTP HTTP metody Převodník PX na EM Klávesové zkratky

Vstupní atributy HTML


Tato kapitola popisuje různé atributy pro <input>element HTML.


Atribut hodnoty

Atribut input valueurčuje počáteční hodnotu pro vstupní pole:

Příklad

Vstupní pole s počátečními (výchozími) hodnotami:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>

Atribut pouze pro čtení

Atribut input readonlyurčuje, že vstupní pole je pouze pro čtení.

Vstupní pole pouze pro čtení nelze upravit (uživatel do něj však může tabulátorem použít, zvýraznit jej a zkopírovat text).

Hodnota vstupního pole pouze pro čtení bude odeslána při odeslání formuláře!

Příklad

Vstupní pole pouze pro čtení:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" readonly><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>

Deaktivovaný atribut

Atribut input disabledurčuje, že vstupní pole by mělo být zakázáno.

Zakázané vstupní pole je nepoužitelné a nelze na něj kliknout.

Hodnota deaktivovaného vstupního pole nebude při odeslání formuláře odeslána!

Příklad

Deaktivované vstupní pole:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" disabled><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>


Atribut velikosti

Atribut input sizeurčuje viditelnou šířku vstupního pole ve znacích.

Výchozí hodnota pro sizeje 20.

Poznámka: Atribut sizefunguje s následujícími typy vstupu: text, hledání, tel, url, e-mail a heslo.

Příklad

Nastavte šířku vstupního pole:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" size="4">
</form>

Atribut maxlength

Atribut input maxlengthurčuje maximální počet znaků povolených ve vstupním poli.

Poznámka: Když maxlengthje nastaveno a, vstupní pole nepřijme více než zadaný počet znaků. Tento atribut však neposkytuje žádnou zpětnou vazbu. Pokud tedy chcete uživatele upozornit, musíte napsat kód JavaScript.

Příklad

Nastavte maximální délku vstupního pole:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" maxlength="4" size="4">
</form>

Atributy min a max

Vstup mina maxatributy určují minimální a maximální hodnoty pro vstupní pole.

Atributy mina maxpracují s následujícími typy vstupu: číslo, rozsah, datum, datum a čas-místní, měsíc, čas a týden.

Tip: Použijte společně atributy max a min k vytvoření řady právních hodnot.

Příklad

Nastavte maximální datum, minimální datum a rozsah právních hodnot:

<form>
  <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31"><br><br>

  <label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02"><br><br>

  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>

Vícenásobný atribut

Atribut input multipleurčuje, že uživatel může do vstupního pole zadat více než jednu hodnotu.

Atribut multiplefunguje s následujícími typy vstupu: e-mail a soubor.

Příklad

Pole pro nahrání souboru, které přijímá více hodnot:

<form>
  <label for="files">Select files:</label>
  <input type="file" id="files" name="files" multiple>
</form>

Atribut vzoru

Atribut input patternurčuje regulární výraz, se kterým se při odeslání formuláře kontroluje hodnota vstupního pole.

Atribut patternfunguje s následujícími typy vstupu: text, datum, hledání, url, tel, e-mail a heslo.

Tip: Použijte atribut globálního názvu k popisu vzoru, abyste pomohli uživateli.

Tip: Další informace o regulárních výrazech naleznete v našem výukovém programu JavaScript.

Příklad

Vstupní pole, které může obsahovat pouze tři písmena (žádná čísla ani speciální znaky):

<form>
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code"
  pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
</form>

Atribut zástupného symbolu

Atribut input placeholderurčuje krátkou nápovědu, která popisuje očekávanou hodnotu vstupního pole (ukázková hodnota nebo krátký popis očekávaného formátu).

Krátká nápověda se zobrazí ve vstupním poli předtím, než uživatel zadá hodnotu.

Atribut placeholderfunguje s následujícími typy vstupu: text, vyhledávání, adresa URL, tel, e-mail a heslo.

Příklad

Vstupní pole se zástupným textem:

<form>
  <label for="phone">Enter a phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone"
  placeholder="123-45-678"
  pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>

Požadovaný atribut

Atribut input requiredurčuje, že před odesláním formuláře musí být vyplněno vstupní pole.

Atribut requiredfunguje s následujícími typy vstupu: text, vyhledávání, adresa URL, tel, e-mail, heslo, výběr data, číslo, zaškrtávací políčko, rádio a soubor.

Příklad

Povinné vstupní pole:

<form>
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required>
</form>

Atribut kroku

Atribut input stepurčuje povolené intervaly čísel pro vstupní pole.

Příklad: pokud step="3", zákonná čísla mohou být -3, 0, 3, 6 atd.

Tip: Tento atribut lze použít společně s atributy max a min k vytvoření řady zákonných hodnot.

Atribut stepfunguje s následujícími typy vstupu: číslo, rozsah, datum, datum a čas-místní, měsíc, čas a týden.

Příklad

Vstupní pole se zadanými zákonnými intervaly čísel:

<form>
  <label for="points">Points:</label>
  <input type="number" id="points" name="points" step="3">
</form>

Poznámka: Omezení vstupu nejsou spolehlivá a JavaScript poskytuje mnoho způsobů, jak přidat nelegální vstup. Pro bezpečné omezení vstupu musí být také zkontrolováno přijímačem (serverem)!


Atribut autofokusu

Atribut input autofocusurčuje, že vstupní pole by se mělo automaticky aktivovat při načítání stránky.

Příklad

Umožněte, aby se vstupní pole „Jméno“ automaticky aktivovalo při načtení stránky:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" autofocus><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>

Atributy výška a šířka

Vstup heighta widthatributy určují výšku a šířku <input type="image">prvku.

Tip: Vždy určete pro obrázky atributy výšky i šířky. Pokud jsou nastaveny výška a šířka, je při načtení stránky vyhrazen prostor potřebný pro obrázek. Bez těchto atributů prohlížeč nezná velikost obrázku a nemůže mu vyhradit odpovídající prostor. Efekt bude takový, že se během načítání (během načítání obrázků) změní rozložení stránky.

Příklad

Definujte obrázek jako tlačítko pro odeslání s atributy výška a šířka:

<form>
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
</form>

Atribut seznamu

Atribut input listodkazuje na <datalist>prvek, který obsahuje předdefinované volby pro prvek <input>.

Příklad

Prvek <input> s předdefinovanými hodnotami v <datalist>:

<form>
  <input list="browsers">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
</form>

Atribut automatického doplňování

Atribut input autocompleteurčuje, zda má mít formulář nebo vstupní pole zapnuto nebo vypnuto automatické doplňování.

Automatické doplňování umožňuje prohlížeči předpovědět hodnotu. Když uživatel začne psát do pole, prohlížeč by měl zobrazit možnosti pro vyplnění pole na základě dříve zadaných hodnot.

Atribut autocompletefunguje s <form>následujícími <input>typy: text, vyhledávání, url, tel, e-mail, heslo, data, rozsah a barva.

Příklad

Formulář HTML se zapnutým a vypnutým automatickým doplňováním pro jedno vstupní pole:

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="off"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Tip: V některých prohlížečích může být nutné aktivovat funkci automatického doplňování, aby to fungovalo (podívejte se pod „Předvolby“ v nabídce prohlížeče).


HTML cvičení

Otestujte se pomocí cvičení

Cvičení:

Do vstupního pole níže přidejte zástupný symbol, který říká „zde vaše jméno“.

<form action="/action_page.php">
<input type="text">
</form>


HTML formulář a vstupní prvky

Tag Description
<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control

Úplný seznam všech dostupných značek HTML naleznete v naší Referenční příručce značek HTML .